Posted by: Andi Taufiq | April 25, 2009

kitab riyadhus solihin tentang amanat

by ; andie
Perintah Menunaikan Amanat

Allah Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada engkau semua supaya engkau semua menunaikan – memberikan – amanat kepada ahlinya – pemiliknya.” (an-Nisa’: 58)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Sesungguhnya Kami telah memberikan amanat [18] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa takut terhadap itu, sedang manusia suka memikulnya, sesungguhnya manusia itu amat menganiaya serta bodoh sekalian.” (al-Ahzab: 72)
200. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tanda orang munafik itu tiga macam iaitu jikalau berkata ia dusta, jikalau berjanji ia menyalahi – tidak menepati – dan jikalau diamanati – dipercaya untuk memegang sesuatu amanat – lalu ia khianati.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan-dengan tambahan: “Sekalipun ia berpuasa, bersembahyang dan menyangka bahawa ia seorang muslim.”
201. Dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w., memberitahukan kepada kita dua Hadis, yang sebuah sudah saya ketahui sedang yang lainnya saya menanti-nantikan. Beliau s.a.w. memberitahukan kepada kita bahawasanya amanat itu turun dalam dasar asli dari hati orang-orang, kemudian turunlah al-Quran. Orang-orang itu lalu mengetahuinya dari al-Quran dan mengetahuinya pula dari as-Sunnah. Selanjutnya beliau s.a.w. memberitahukan kepada kita tentang lenyapnya amanat itu, beliau s.a.w. bersabda: “Seseorang itu tidur setiduran, lalu diambillah amanat itu dari hatinya, kemudian tertinggallah bekasnya itu bagaikan bekas yang ringan. Selanjutnya ia tidur seketiduran lagi, lalu diambillah amanat itu dari hatinya, kemudian tertinggallah bekasnya bagaikan lepuhnya tangan – sehabis mengerjakan sesuatu. Jadi seperti suatu bara api yang engkau gelindingkan pada kakimu, kemudian melepuhlah, engkau lihat ia meninggi, tetapi tidak ada apa-apanya.” Di kala menceriterakan ini beliau s.a.w. mengambil sebuah kerikil lalu digelindingkan ke arah kakinya.
“Kemudian berpagi-pagi orang-orang sama berjual-beli, maka hampir saja tiada seorangpun yang suka menunaikan amanat, sampai-sampai dikatakan: “Bahawasanya di kalangan Bani Fulan itu ada seorang yang amat baik memegang amanat – terpercaya, sehingga kepada orang tersebut dikatakan: “Alangkah giatnya ia bekerja, alangkah indah pekerjaannya, alangkah pula cerdiknya. Padahal dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi.
“Nescayalah akan datang padaku suatu zaman, saya pun tidak mempedulikan, manakah di antara engkau semua yang saya beri bai’at. Jikalau ia seorang muslim, hendaklah kembali saja agamanya itu kepadaku – supaya tidak berkhianat – dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi, baiklah walinya saja yang kembali padaku -supaya amanat itu dipikulnya dan lenyaplah tanggungan beliau s.a.w. daripadanya. Adapun pada hari ini, maka saya tidak pernah membai’at seseorang di antara engkau semua, melainkan si Fulan dan si Fulan itu saja.” (Muttafaq ‘alaih)
202. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiallahu ‘anhuma, keduanya berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Allah Tabarakawa Ta’ala mengumpulkan seluruh manusia lalu berdirilah kaum mu’minin sehingga didekatkanlah syurga untuk mereka. Mereka mendatangi Adam shalawatullah ‘alaih, lalu berkata: “Hai bapa kita, mohonkanlah untuk kita supaya syurga itu dibuka.” Adam menjawab: “Bukankah yang menyebabkan keluarnya engkau semua dari syurga itu, tiada lain kecuali kesalahan bapamu semua ini. Bukan aku yang dapat berbuat sedemikian itu. Pergilah ke tempat anakku Ibrahim, kekasih Allah.”
Beliau s.a.w. meneruskan: “Selanjutnya Ibrahim berkata: “Bukannya aku yang dapat berbuat sedemikian itu, hanyasanya aku ini sebagai kekasih dari belakang itu, dari belakang itu – maksudnya untuk sampai ke tingkat yang setinggi itu tidak dapat aku melakukannya. [19] Pergilah menuju Musa yang Allah telah berfirman kepadanya secara langsung.” Mereka mendatangi Musa, lalu Musa berkata: “Bukannya aku yang dapat berbuat sedemikian itu. Pergilah ke tempat Isa, sebagai kalimatullah – disebut demikian kerana diwujudkan dengan firman Allah: Kunduna abin ertinya “Jadilah tanpa ayah – dan juga sebagai ruhullah – maksudnya mempunyai ruh dari Allah dan dengannya dapat menghidupkan orang mati atau hati yang mati.” Seterusnya setelah didatangi Isa berkata: “Bukan aku yang dapat berbuat sedemikian itu.” Kemudian mereka mendatangi Muhammad s.a.w., lalu Muhammad berdiri – di bawah ‘Arasy – dan untuknya diizinkan memohonkan sesuatu.
Pada saat itu amanat dan kekeluargaan dikirimkan, keduanya berdiri di kedua tepi Ash-Shirath – jambatan, iaitu sebelah kanan dan kiri. Maka orang yang pertama-tama dari engkau semua itu melaluinya sebagai cepatnya kilat.”
Saya – yang merawikan Hadis – bertanya: “Bi-abi wa ummi, bagaimanakah benda yang berlalu secepat kilat?” Beliau s.a.w. menjawab: “Tidakkah engkau semua mengetahui, bagaimana ia berlalu dan kemudian kembali dalam sekelip mata. Kemudian yang berikutnya dapat melalui AshShirath sebagai jalannya angin, kemudian sebagai terbangnya burung, lalu sebagai seorang yang berlari kencang. Bersama mereka itu berjalan pulalah amalan-amalan mereka sedang Nabimu ini – Muhammad s.a.w. – berdiri di atas Ash-Shirath tadi sambil mengucapkan: “Ya Tuhanku, selamat-kanlah, selamatkanlah.” Demikian itu hingga hamba-hamba yang lemah amalan-amalannya, sampai-sampai ada seorang lelaki yang datang dan tidak dapat berjalan melainkan dengan merangkak -sebab ketiadaan kekuatan amalnya untuk membuat ia dapat berjalan baik.”
Pada kedua tepi Ash-shirath itu ada beberapa kait yang digantungkan dan diperintah untuk menyambar orang yang diperintah untuk disambarnya. Maka dari itu ada orang yang tergaruk tubuhnya, tetapi lepas lagi – selamat – dan ada yang terpelanting ke dalam neraka – yang sebahagian menindihi sebahagian orang yang lain.
Demi Zat yang jiwa Abu Hurairah ada di dalam genggaman kekuasaanNya, sesungguhnya dasar bawah neraka Jahanam nescayalah sejauh tujuh puluh tahun perjalanan.” (Riwayat Muslim)
Ucapannya Waraa-a, Waraa-a, itu dibaca dengan fathahnya kedua hamzah dan ada yang mengatakan bahawa kedua hamzahnya didhammahkan tanpa ditanwinkan. Adapun maknanya ialah: “Bukannya aku yang dapat menempati darjat yang setinggi itu.” Ini adalah kata-kata yang disebutkan untuk menyatakan tawadhu’ yakni merendahkan diri. Hal ini telah saya (Imam an-Nawawi) kupas maknanya dalam syarah kitab Shahih Muslim. Wallaahu a’lam.
203. Dari Abu Khubaib, dengan dhammahnya kha’ mu’jamah, iaitu Abdullah bin Zubair radhtallahu ‘anhuma, katanya: “Ketika Zubair berdiri – menghadapi musuh – di waktu hari perang Jamal – antara sesama kaum Muslimin yakni pasukan Ali r.a. dan Aisyah radhiallahu ‘anha yang saat itu mengendarai unta, maka disebut perang Jamal – Zubair memanggil saya lalu saya pun berdiri didekatnya. Ia berkata: “Hai anakku, sesungguhnya saja pada hari ini tidak ada seorang pun yang terbunuh, melainkan ia adalah seorang yang menganiaya atau seorang yang dianiaya – dan bahawasanya aku merasakan bahawa aku akan dibunuh pada hari ini sebagai seorang yang dianiaya – kerana membela yang benar dan ia ada di barisan Ali r.a. [20] . Sesungguhnya salah satu daripada kedukaanku yang terbesar adalah hutangku. Adakah engkau menyangka bahawa hutangku itu akan masih dapat meninggalkan sesuatu harta kita? – maksudnya kerana amat banyak sekali, maka apakah kiranya masih ada yang tertinggal jikalau semua itu digunakan untuk melunasinya,”
Zubair melanjutkan ucapannya: “Hai anakku, jual sajalah harta kita itu dan lunasilah seluruh hutangku.” Zubair mewasiatkan dengan sepertiga, dan sepertiga dari sepertiga diperuntukkan anak-anak Abdullah – yakni bahawa yang diwasiatkan untuk anak-anaknya Abdullah bin Zubair ialah sepertiganya sepertiga (sepersembilan).
Zubair berkata: “Jikalau ada kelebihan dari harta kita – setelah digunakan melunasi hutangnya, maka yang sepertiganya sepertiga adalah untuk anak-anakmu.”
Hisyam berkata: “Anak Abdullah itu ada yang menentang -tidak sesuai dalam sesuatu hal – kepada anak-anaknya Zubair, yakni Khubaib dan ‘Abad, sedang Zubair pada hari itu mempunyai sembilan orang anak lelaki dan sembilan orang anak perempuan.” Abdullah bin Zubair berkata: “Maka mulailah Zubair mewasiatkan kepadaku perihal hutangnya dan ia berkata: “Hai anakku, jikalau engkau merasa lemah untuk melaksanakan sesuatu daripada melunasi hutang itu – Ertinya tidak ada lagi harta untuk mencukupinya maka mintalah pertolongan kepada Yang menguasai diriku?” Abdullah berkata: “Demi Allah, saya tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksudkan olehnya – dengan kata-kata yang menguasainya itu, maka saya berkata: “Hai ayahku, siapakah yang menguasai ayah ini?” Ia berkata: “Iaitu Allah.” Abdullah berkata: “Maka demi Allah, tiada satu waktupun saya merasa jatuh dalam kedukaan kerana memikirkan hutang ayah itu, melainkan saya tentu berkata: “Wahai Yang menguasai Zubair, tunaikanlah hutang Zubair ini!” Maka Tuhan menunaikannya.
Abdullah berkata: “Selanjutnya Zubair terbunuh – dalam peperangan – dan ia tidak meninggalkan sedinar atau sedirhampun melainkan ada beberapa bidang tanah, di antaranya ialah Ghabah – sebidang tanah yang terkenal namanya di dekat Madinah, yakni di sebelah utaranya, sebelas buah rumah di Madinah, dua buah rumah di Bashrah dan sebuah rumah di Kufah, juga sebuah rumah di Mesir.”
Abdullah berkata: “Sebenarnya saja sebabnya Zubair mempunyai hutang itu ialah kerana apabila ada seorang lelaki datang padanya dengan membawa harta, lalu harta itu dimaksudkan olehnya akan dititipkan kepada Zubair, tetapi Zubair lalu berkata: “Jangan dititipkan, tetapi bolehlah itu menjadi pinjaman saja, kerana sesungguhnya saya sendiri takut kalau harta itu hilang. Zubair tidak pernah menjabat sebagai penguasa negara sama sekali, tidak pula pernah mengusahakan pengolahan tanah ataupun memperolehi hasil pertanian, bahkan tidak pernah juga bekerja sesuatu apapun, melainkan ia pernah mengikuti peperangan beserta Rasulullah s.a.w. atau bersama Abu Bakar, Umar atau Usman radhiallahu ‘anhum – dan dengan demikian memperolehi bahagian harta rampasan perang atau ghanimah.”
Abdullah berkata: “Kemudian saya menghitung hutang yang menjadi tanggungannya. lalu saya dapatkan itu adalah sebanyak dua juta dua ratus ribu – dirham.”
Hakim bin Hizam lalu menemui Abdullah bin Zubair dan berkata: “Hai anak saudaraku, berapa jumlahnya hutang yang menjadi tanggungan saudaraku-yakni Zubair -itu?” Saya -Abdullah – menyembunyikannya jumlah itu dan saya berkata: “Seratus ribu.” Hakim berkata: “Demi Allah, saya mengira bahawa hartamu tidak akan mencukupi untuk melunas hutang sebanyak itu.” Abdullah berkata: “Kalau begitu, bagaimana pengiraanmu, jikalau hutangnya yang sebenarnya itu ada dua juta dua ratus ribu?” Ia berkata: “Saya kira, anda tidak akan kuat melunasi itu semua, tetapi jikalau anda merasa lemah – kesukaran – untuk melunasi sesuatu dari hutang Zubair itu, hendaklah meminta pertolongan padaku.”
Abdullah berkata:”Zubair itu pernah membeli tanah Ghabah dengan harga seratus tujuh puluh ribu.” Tanah Ghabah lalu dijual oleh Abdullah dengan harga sejuta enam ratus ribu, kemudian ia berkata – kepada umum -: “Barangsiapa yang merasa memberikan hutang kepada Zubair, hendaklah suka kamu lunasi dengan perhitungan harga tanah Ghabah.” Kemudian datanglah Abdullah bin Ja’far dan ia pernah memberi hutang kepada Zubair sebanyak empat ratus ribu. Abdullah bin Ja’far berkata kepada Abdullah bin Zubair: “Jikalau anda suka, hutang itu saya tinggalkan untuk anda – yakni tidak usah dikembalikan.” Abdullah bin Zubair berkata: ‘Tidak-yakni hutang itu akan dilunasi.” Abdullah bin Ja’far berkata: ‘Sekiranya anda suka, pelunasan itu hendak anda belakangkan juga boleh anda belakangkan – yakni tidak tergesa-gesa dikembalikan.” Abdullah bin Zubair menjawab: “Jangan – yakni akan segera dilunasi.” Katanya lagi: “Kalau begitu., potongkan sajalah sebahagian dari tanah Ghabah itu!” Abdullah bin Zubair berkata: “Untuk anda ialah tanah dari batas ini sampai ke batas itu.” Dengan demikian Abdullah bin Zubair telah menjual sebahagian tanah Ghabah itu dan ia melunasi sebahagian hutang ayahnya.
Kini yang tertinggal ialah empat setengah bahagian. Ia datang kepada Mu’awiyah dan di sisinya terdapatlah Amr bin Usman, Mundzir bin Zubair dan Ibnu Zam’ah. Mu’awiyah bertanya padanya: “Berapa diperkirakan harga tanah Ghabah itu?” Abdullah berkata: “Tiap sebahagian berharga seratus ribu.” Ia bertanya pula: “Kini tinggal berapa bahagiannya.” Jawabnya: “Empat setengah bahagian.” Mundzir bin Zubair berkata: “Baiklah, untuk saya ambil satu bahagiannya dengan harga seratus ribu.” Amr bin Usman juga berkata: “Saya ambil satu bahagiannya pula dengan harga seratus ribu.” Ibnu Zam’ah juga berkata: “Saya ambil satu bahagiannya dengan harga seratus ribu.” Selanjutnya Mu’awiyah berkata: “Berapa bahagian kini yang tertinggal?” Jawabnya: “Satu setengah bahagian.” Ia berkata: “Baiklah, saya ambil satu setengah bahagian dengan harga seratus lima puluh ribu.”
Abdullah bin Zubair berkata: “Abdullah bin Ja’far menjual bahagiannya kepada Mu’awiyah dengan harga enam ratus ribu.”
Setelah Abdullah bin Zubair menyelesaikan pelunasan hutang ayahnya, lalu anak-anaknya Zubair berkata: “Bahagikanlah bahagian warisan kita masing-masing.” Tetapi Abdullah bin Zubair menjawab: “Demi Allah, saya tidak akan membahagi-bahagikan itu antara engkau semua, sehingga saya memberitahukan secara umum pada setiap musim, yakni selama empat tahun,iaitu dengan ucapan: “Ingatlah, barangsiapa yang pernah memberikan hutang kepada Zubair, hendaklah datang di tempat kita dan kita akan melunasinya.” Demikianlah setiap tahunnya pada waktu musim haji itu diumumkan pemberitahuannya.
Setelah selesai empat tahun, lalu harta warisan itu dibahagi-bahagikan antara anak-anaknya Zubair dan dikurangi sepertiganya. Zubair ketika wafatnya mempunyai empat orang isteri, maka setiap isteri itu memperolehi sejuta dua ratus ribu. Jadi semua harta Zubair itu ialah lima puluh juta dua ratus ribu. (Riwayat Bukhari)

Memenuhi Perjanjian Dan Melaksanakan Janji

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan penuhilah perjanjian, kerana sesungguhnya perjanjian itu akan ditanyakan(dimintai pertanggungjawaban).” (al-lsra’: 34)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan penuhilah perjanjian terhadap Allah, jikalau engkau semua menjanjikannya.” (an-Nahl: 91)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Hai sekalian orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.” (al-Maidah: 1)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Hai sekalian orang-orang yang beriman, mengapa engkau semua mengucapkan apa-apa yang tidak engkau semua kerjakan? Besar sekali dosanya di sisi Allah jikalau engkau semua mengucapkan apa-apa yang tidak engkau semua kerjakan itu.” (as-Shaf: 2-3)
687. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tandanya orang munafik itu ada tiga, iaitu: jikalau ia berbicara berdusta, jikalau ia berjanji menyalahi dan jikalau ia dtpercaya berkhianat.” (Muttafaq ‘alaih)

la menambahkannya dalam riwayat Imam Muslim: “Sekalipun orang itu berpuasa dan bersembahyang dan mengaku bahawa dirinya adalah seorang Muslim.”

688. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

“Ada empat perkara, barangsiapa yang empat perkara itu semuanya ada di dalam dirinya, maka orang itu adalah seorang munafik yang murni – yakni munafik yang sebenar-benarnya – dan barangsiapa yang di dalam dirinya ada satu perkara dari empat perkara tersebut, maka orang itu memiliki pula satu macam perkara dari kemunafikan sehingga ia meninggalkannya, iaitu: jikalau dipercaya berkhianat, jikalau berbicara berdusta, jikalau berjanji dia tidak tepati dan jikalau bertengkar maka ia berbuat kecurangan – yakni tidak melalui jalan yang benar lagi.” (Muttafaq ‘alaih)

Keterangan:
Nifaq atau kemunafikan adalah suatu sifat yang ada di dalam hati manusia dan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kemunafikan adalah suatu penyakit rohani yang tidak dapat disembuhkan kecuali oleh orang itu sendiri. Kita dapat mengetahui seseorang itu dihinggapi oleh penyakit kemunafikan, hanyalah semata-mata dari tanda-tandanya yang lahiriyah belaka.
Apakah kemunafikan itu? Kemunafikan ialah menunjukkan di luar sebagai seorang Muslim yang benar-benar keislaman dan keimanannya, tetapi dalam hatinya adalah sebaliknya. Orang munafik itu hakikatnya adalah orang yang memusuhi Agama Islam, menghalang-halangi perkembangan dan kemajuan Islam, tidak ridha dengan kepesatan dan keluhuran Islam dan dengan segala daya-upaya hendak mematikan Agama Islam. Itulah yang terkandung dalam hatinya yang sebenar-benarnya. Hanya tampaknya saja ia sebagai pemeluk Islam yang setia. Bagi Islam orang munafik itu adalah sebagai musuh dalam selimut. la menggunting dalam lipatan atau menohok kawan seiring dari belakang. Besar benar bahayanya kaum munafik itu terhadap Islam dan kaum Muslimin. Oleh sebab itu Allah menjanjikan siksa yang pedih kepada kaum munafik itu dengan firmannya:

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di dalam tingkat terbawah dari neraka.”

Oleh sebab tidak seorang pun yang mengetahui isi hati seseorang, maka oleh Rasulullah s.a.w. dihuraikan tanda-tandanya kemunafikan, iaitu ada empat macam perkara. Dijelaskan oleh beliau s.a.w. bahawa barangsiapa yang memiliki empat macam perkara itu keseluruhannya, maka ia benar-benar dapat digolongkan dalam kelompok kaum munafik yang tulen atau murni, bagaikan emas kemunafikannya sudah 24 karat. Tetapi apabila hanya satu perkara saja yang dimilikinya itu, maka ia telah dihinggapi satu macam penyakit kemunafikan tersebut.
Adapun empat perkara itu ialah:
1. Jikalau berbicara berdusta.
2. Jikalau berjanji tidak menepati.
3. Jikalau bertengkar atau bertentangan dengan seseorang, lalu berbuat kejahatan.
4. Jikalau membuat sesuatu perjanjian lalu merosakkan atau membatalkannya sendiri yakni tidak mematuhi isi perjanjian itu dengan sebaik-baiknya.
Dalam Hadis sebelumnya disebutkan bahawa salah satu sifat kemunafikan ialah: Jikalau dipercaya lalu berkhianat. Penyakit kemunafikan itu tetap berjangkit dalam diri seseorang selama sifat-sifat buruk di atas (lima macam) tidak ditinggalkan, sekalipun orang tersebut mengerjakan shalat, puasa serta mengaku bahawa dirinya adalah manusia Muslim.
Amat sederhana sekali nampaknya sifat-sifat kemunafikan yang banyaknya empat atau lima macam di atas itu, tetapi bahayanya amat besar sekali. Oleh sebab itu, selama masih ada satu penyakit kemunafikan itu menghinggapi seseorang, maka tetap ia dapat dianggap sebagai orang munafik, jikalau penyakitnya itu tidak dilenyapkan sendiri, sekalipun taraf kemunafikannya masih rendah.
Jadi kemunafikan seseorang itu dianggap tinggi atau rendah, murni atau tidak, hal itu tergantung kepada banyaknya sifat kemunafikan yang dimiliki olehnya. Jelasnya kemunafikannya itu dapat 20%, 40%, 60%, 80% atau 100% yakni tulen dan murni.
Semoga kita semua dihindarkan dari sifat kemunafikan ini selama-lamanya.
689. Dari Jabir r.a., katanya: “Nabi s.a.w. bersabda kepada saya: “Andaikata harta dari daerah Albahrain itu benar-benar telah tiba, tentulah saya akan memberimu sekian, sekian dan sekian.”
Tetapi harta dari Albahrain itu tidak pernah datang sampai Nabi s.a.w. wafat.
Kemudian setelah harta dari Albahrain itu datang, Abu Bakar r.a. menyuruh supaya diserukan: “Barangsiapa yang di sisi Rasulullah s.a.w. mempunyai suatu janji atau hutang, maka hendaklah datang ke tempat kami.” Saya lalu mendatangi Abu Bakar r.a., dan saya berkata: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah bersabda kepada saya demikian, demikian.” Abu Bakar r.a. lalu memberikan kepada saya suatu pemberian, kemudian saya menghitungnya, tiba-tiba jumlahnya itu ialah lima ratus dirham dan Abu Bakar r.a. berkata: “Ambillah dua kalinya itu lagi.” (Muttafaq ‘alaih)
(SUMBER : KITAB RIYADHUS SHOLIHIN)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: